Изберете език

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Международен проект за предотвратяване на смъртността на застрашени видове диви птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници

Резюме на проекта

 

  • Име на проекта: Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав
  • Кратко име на проекта: LIFE проект: Безопасен полет за птиците на Дунав
  • Код на проекта: LIFE19 NAT/SK/001023
  • Продължителност на проекта: 01/09/2020 – 28/02/2026

 

С оглед на настоящите климатични и екологични кризи, необходимостта от защита на застрашените диви животни на нашата планета става все по-важна от всякога. Една от най-значимите заплахи за дивите птици е смъртността  от токов удар при кацане върху опасни електрически стълбове и сблъсък с проводниците на надземните електропроводи. Противодействието на тази заплаха е цел на проекта LIFE „Безопасен полет за птиците на Дунав“, представляващ уникален пример за широко транснационално сътрудничество по поречието на река Дунав, която е един от най-важните миграционни коридори, спирка и място за зимуване за много видове птици в Европа. По време на 5-годишното му изпълнение 15 партньора от 7 страни ще работят за прилагането на най-ефикасните решения за смекчаването на основни за птиците заплахи. Поставените цели са свързани с изолирането на повече от 3200 от най-опасните  за птиците електрически стълбове, за да се предотврати смъртността от токов удар, както и с маркиране с дивертори на повече от 245 км. от най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет.

Повече от 380 вида птици, много от които са световно застрашени, стават жертва на опасните електропроводи. В районите на проекта са разположени около 2074 км. надземни електропроводи от осем типа, които са особено опасни за птиците. Чрез монтиране на дивертори по въздушните проводници и поставянето на изолации на опасните стълбове в 23 специално защитени зони от Натура 2000 и 8 Орнитологично важни места (ОВМ), проектът всяка година ще предотвратява смъртта на около 2000 индивида от 12 целеви вида птици, които гнездят или зимуват тук.

Предотвратяването на смъртността на застрашени видове диви птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници е от съществено значение само по себе си, но и като мярка за компенсиране на негативния ефект на други заплахи, пред които са изправени птиците. До момента са изпълнени 16 LIFE проекта за възстановяването на местообитания на птиците по поречието на река Дунав, а други места са с все още съхранени природни местообитания. Птиците се концентрират в тези подходящи за тях места, но обезопасяването на електропроводите в тези райони закъснява и много от тях стават жертви на сблъсъци и токови удари. Ето защо са необходими спешни мерки, за да се предотврати смъртността на птиците в тези райони.

LIFE проектът „Безопасен полет за птиците на Дунав“ е пример за широко транснационално сътрудничество. Той ще се изпълнява от Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS) в партньорство с бенефициенти от 7 държави -  Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Проектът ще си сътрудничи и с организации в Германия, макар те да не са официални партньори по проекта. Партньорството  включва неправителствени природозащитни организации, компании от частния сектор (8 електрически компании и 1 железопътна компания), държавни природозащитни институции и общини. Проектът представя решение на една от най-големите заплахи за дивите видове птици днес - конфликтът на птиците с електроразпределителната и електропреносната мрежа.

 

official logo of the European Commission LIFE Programme

Проектът „Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023) се съфинансира от програма LIFE на Европейския съюз.

LIFE проект: Безопасен полет за птиците на Дунав - Стартово видео

Целеви райони

MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT COUNTRIES danube free sky

 

 

Проектът обхваща 23 специално защитени зони и 9 Орнитологично важни места (ОВМ):

MAP OF THE Special Protection areas and Important Birds Areas LOCATION OF THE PROJECT AREA danube free sky

 

official logo of the NATURA 2000

Зоните са част от Натура 2000 - най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света, които заемат 1/5 или 18% от сухоземната територия на ЕС и над 8% от прилежащите морета.

 

 

ОВМ са места от международно значение за опазването на птиците и биологичното разнообразие, идентифицирани от BirdLife International.

Със своите крайречни гори и ценни местообитания река Дунав формира изключително важен биокоридор, който привлича стотици видове птици. Всяка година милиони птици следват Дунав по време на своята пролетна и есенна одисея от и до далечни места за гнездене и зимуване. Само Долен Дунав и делтата на Дунав предоставят убежища на около 360 вида птици, включително редкият къдроглав пеликан, както и на до 90% от световната популация на червеногушите гъски. Много от тези видове са претърпели драматичен спад през последните десетилетия. ВСЯКА ГОДИНА около 20% от популация на царски орел, ловния сокол и къдроглавия пеликан загиват в резултат на токов удар и / или на сблъсък с проводници,.

Цели на проекта

1

Да допринесе за преустановяването на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги по река Дунав, съгласно целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.

2

Намаляване и предотвратяване на пряка и непряка смъртност на птиците, причинена от токов удар и сблъсъци с електропроводи, в рамките на 23 проектни специално защитени зони и 9 ОВМ.

3

Увеличаване на популацията на 12-те целеви вида.

4

Установяване на по-безопасни миграционни коридори и местообитания по поречието на река Дунав.

5

Стартиране/засилване на сътрудничеството между ключовите заинтересовани страни и повишаване на ефективността на приетите мерки на транснационално ниво.

Дейности и резултати на проекта

Основната част от дейностите и инвестициите на проекта са насочени към увеличаване на процента на оцеляване на целевите видове птици, които в момента загиват по време на миграция, нощуване, гнездене или в хранителните им местообитания. Дейностите ще се изпълняват в най-ценните за видовете местообитания.

Предотвратяване на сблъсъците на птици с електропроводи

Insulating of the dangerous pole, photo credit Birdlife BulgariaСблъсъкът на птиците с електропроводи често се случва, тъй като птиците не са в състояние да ги видят и избегнат навреме докато летят.  Птиците могат да станат жертва на сблъсък с надземни електропроводи, част от електроразпределителната или електропреносната мрежа.  Тези инциденти се наблюдават най-често в открити райони, където електропроводите пресичат хранителни и гнездови местообитания. В най-голям риск са едрите и тежки видове птици с ниска маневреност, като пеликаните, дроплите, много от водолюбивите птици като лебеди и гъски, жеравите, щъркелите, чаплите и кокошевите.

Рискът от сблъсък с електропроводи е по-висок през нощта, по здрач и на разсъмване и при метеорологични условия, които причиняват лоша видимост (мъгла, дъжд, силен вятър). Подобни сблъсъци с висока скорост имат фатални последици за птиците.

Координирано теренно проучване на потенциално опасните надземни електропроводи, проведено в началото на проекта, е от съществено значение, за да се определят най-опасните участъци, на които ще бъдат инсталирани дивертори.

Постигнати резултати:

До този момент дивертори са инсталирани в следните страни:

В Словакия енергийната компания SEPS вече е маркирала с дивертори 30 км електропроводи с напрежение от 400 кВ.

В Унгария дивертори са поставени на 7,7 км електропроводи от 220 кВ и 12 км от 400 кВ, благодарение на партньора по проекта MAVIR. При инсталациите са използвани четири различни типа дивертори, които са инсталирани с помощта на кран и дрон.

В Хърватия 15 км електропроводи са маркирани с дивертори от енергийната компания HEP в периода между декември 2022 г. и март 2023 г. Трансмисионната компания HOPS инсталира дивертори на 20 км електропроводи в началото на 2024 г.

В България, 5,8 км електропроводи са маркирани с дивертори от ЕРМ Запад.

В Австрия, австрийската федерална железопътна компания OEBB планираше изолиране на железопътните електрически стълбове в рамките на проекта. Въпреки това се установи, че 12 големи дропли са били убити след сблъсък с контактната система на железопътната линия. OEBB незабавно маркира линиите с дивертори.

Предотвратяване на смъртност от токов удар при застрашени видове
Мониторингови дейности
Възможности за гнездене и размножаване
Информиране на обществеността/ Комуникационни дейности и работа в мрежа

Целеви вида птици

Всеки от целевите вида птици е защитен от закона във всички проектни страни. Всички те са изложени на риск от сблъсък с въздушните проводници на електрическата инфраструктура или от токов удар (APLIC, 2012).

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube