Vyberte váš jazyk

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Medzinárodný projekt na ochranu vtáctva pred zásahmi prúdom a nárazmi do elektrických vedení

Základné informácie

 

  • Názov projektu: Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj
  • Skrátený názov: LIFE DANUBE FREE SKY
  • Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001023
  • Trvanie projektu: 01/09/2020 – 28/02/2026

 

Vzhľadom na súčasnú klimatickú a environmentálnu krízu sa potreba ochrany voľne žijúcich živočíchov na našej planéte stala dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce vtáctvo patria zásahy elektrickým prúdom (alebo tiež elektrokúcia) a nárazy do elektrických vedení. Práve na tieto rizikové faktory je zameraný projekt LIFE Danube Free Sky, ktorý predstavuje jedinečný príklad širokej medzinárodnej spolupráce pozdĺž jedného z najdôležitejších migračných koridorov, miesta odpočinku i zimovania mnohých druhov vtákov v Európe - rieky Dunaj. Počas 5 rokov realizácie projektu bude 15 partnerských organizácií zo 7 krajín intenzívne spolupracovať pri zavádzaní najúčinnejších riešení. Po tomto období sa zvýši viditeľnosť viac ako 245 kilometrov najviac rizikových elektrických vedení. Okrem toho bude v rámci projektového územia vyše 3200 najrizikovejších podperných stĺpov bezpečných pre vtáky.

Úmrtnosť vtákov spôsobená interakciou s elektrickými vedeniami bola zdokumentovaná pre viac ako 380 druhov vtákov, vrátane kriticky ohrozených. V rámci projektového územia LIFE Danube Free Sky sa nachádza 2074 kilometrov ôsmych rôznych typov nadzemných vedení predstavujúcich nebezpečenstvo pre vtáctvo. Daný rozsah elektrických vedení predstavuje významnú hrozbu pre zimujúcu a hniezdnu populáciu 12 cieľových druhovV rámci 23 chránených vtáčích území (Special Protection Areas - SPAs) a 9 významných vtáčích území (Important Bird Areas - IBAs) má projekt za cieľ každoročne predchádzať usmrteniu alebo zraneniu 2000 jedincov spomedzi cieľových vtáčích druhov (a oveľa viac spomedzi iných druhov). Tento cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom inštalácie odkloňovačov letu vtákov a ekologizácie nebezpečných konštrukcií stĺpov elektrického vedenia.

Ochrana vtákov pred nárazom a zásahom prúdu je dôležitá aj z hľadiska kompenzácie iných hrozieb, ktorým musia ohrozené druhy čeliť. Obnove vodných biotopov pozdĺž Dunaja sa doposiaľ venovalo viac ako 16 projektov LIFE. Mnohé biotopy sa vďaka tomu stali atraktívnejšími pre vtáctvo, vrátane cieľových druhov vtákov, na ktoré je projekt zameraný. Preto je potrebné sa práve v daných oblastiach zamerať na zabránenie ich úhynom či zraneniam v dôsledku interakcie s elektrickým vedením. 

Projekt LIFE Danube Free Sky predstavuje jedinečný príklad širokej medzinárodnej spolupráce. Významné partnerstvo príjemcov zo 7 krajín (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko) a Nemecka, pozostáva zo spolupráce súkromného a komerčného sektora (8 energetických spoločností a 1 železničná spoločnosť), orgánov ochrany prírody, obcí a súkromných nekomerčných subjektov. Projekt predstavuje riešenie jednej z najväčších hrozieb pre voľne žijúce druhy vtáctva v súčasnosti – interakcie s elektrickým vedením.

 

official logo of the European Commission LIFE Programme

Projekt LIFE Danube Free Sky – Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE19 NAT/SK/001023) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

LIFE Danube Free Sky - Kick-off video

Projektové územie

MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT COUNTRIES danube free sky

 

 

Projektové územie pozostáva z  23 chránených vtáčích území (SPAs) a 9 významných vtáčích území (IBAs):

MAP OF THE Special Protection areas and Important Birds Areas LOCATION OF THE PROJECT AREA danube free sky

 

official logo of the NATURA 2000

Chránené vtáčie územia (SPAs) sú súčasťou NATURA 2000 – najväčšej siete chránených území na svete. NATURA 2000 sa rozprestiera na vyše 18% území krajín Európskej únie a viac ako 8% morského územia EÚ.

 

 

Významné vtáčie územia (IBAs) sú oblasti medzinárodného významu pre ochranu vtákov a biodiverzity. Hlavným účelom programu IBA Birdlife International je zabezpečiť dlhodobú a udržateľnú ochranu týchto lokalít významných pre vtáctvo a biodiverzitu.  

Dunaj so svojimi pobrežnými zónami a riečnymi biotopmi vytvára ekologické siete a tvorí chrbtovú kosť pre bio koridory. Tieto koridory a priľahlé oblasti priťahujú stovky druhov vtákov. Každý rok milióny vtákov nasledujú Dunaj na počas jarných a jesenných migrácií do a zo vzdialených migrujúcich miest. Iba dolný Dunaj a delta Dunaja sú hostiteľmi približne 360 druhov vtákov, vrátane vzácneho pelikána kučeravého, ako aj 90% svetovej populácie bernikly červenokrkej. U mnohých z týchto druhov došlo v posledných desaťročiach k dramatickým populačným poklesom. V dôsledku zásahu elektrickým prúdom a/alebo kolízie s elektrickým vedením príde o život každý rok 20% reprodukčnej populácie orla kráľovského, sokola rároha, či pelikána kučeravého.

Ciele

1

Prispieť k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity a zabráneniu straty biodiverzity a ekosystémov pozdĺž Dunaja

2

Znížiť a predchádzať priamej a nepriamej mortalite vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a nárazmi do elektrických vedení v rámci projektového územia 23 chránených vtáčích území a 9 významných vtáčích území

3

Zvýšiť populáciu 12 cieľových druhov

4

Vytvorenie bezpečnejších migračných trás a biotopov pozdĺž Dunaja

5

Začať/posilniť spoluprácu medzi kľúčovými partnermi a stranami a zvýšiť účinnosť prijatých opatrení na nadnárodnej úrovni

Projektové aktivity a výsledky:

Väčšina projektových aktivít a investícií je sústredená na zvýšenie miery prežitia cieľových druhov vtákov, ktoré sú v súčasnosti vystavené nebezpečenstvu usmrtenia počas migrácie, zimovania, hniezdenia, či hľadania potravy. Projektové aktivity budú prebiehať v rámci najvýznamnejších biotopov.

Prevencia proti nárazom do elektrických vedení

Insulating of the dangerous pole, photo credit Birdlife BulgariaNárazy vtáctva do elektrických vedení nastávajú v dôsledku toho, že vtáci si prekážku v ich letovej dráhe všimnú príliš neskoro (prípadne vôbec), a teda na ňu nestihnú včas adekvátne zareagovať. Úmrtia vtáctva v dôsledku nárazov môžu nastať na distribučných a prenosových elektrických vedeniach. Najčastejšie sú pozorované najmä na rozľahlých otvorených územiach, kde elektrické vedenia krížia potravinové, hniezdne a migračné biotopy využívané vtákmi. Najviac ohrozené sú hlavne veľké a ťažké druhy vtákov, napríklad dropy, pelikány, žeriavy, bociany, či tetrovy.

Riziko kolízií je vyššie v noci, za súmraku, úsvitu a počas nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré spôsobujú zlú viditeľnosť (hmla, dážď, silný vietor,..). Nárazy do elektrických vedení majú pre vtáky často fatálne následky.

Koordinovaný terénny prieskum potenciálne nebezpečných nadzemných elektrických vedení realizovaný na začiatku projektu je nevyhnutný na určenie najnebezpečnejších úsekov, na ktorých sa budú inštalovať odkloňovače letu vtákov.

Dosiahnuté výsledky:

V prvých mesiacoch projektu bolo vyškolených viac ako 80 terénnych asistentov - mapovateľov vo všetkých projektových krajinách v oblasti vykonávania úvodného monitoringu a terénneho prieskumu. Úvodné mapovanie - monitoring sa uskutočnil v januári až apríli 2021 s hlavným cieľom rozpoznať najnebezpečnejšie úseky elektrických vedení v rámci projektových oblastí. Počas úvodného mapovania sa vo všetkých projektových krajinách prehľadalo viac ako 1380 km elektrických vedení rôzneho napätia a konštrukcie. Na základe výsledkov boli preskúmané elektrické vedenia rozdelené do 3 kategórií: potenciálne nebezpečné/na overenie/bezpečné. Na základe výsledkov bol aktualizovaný monitorovací plán, aby sa zabezpečila správna realizácia terénneho prieskumu, v rámci ktorého sa pravidelne monitorujú prvé dve kategórie elektrických vedení až do apríla 2022. Prečítajte si viac informácií o terénnom prieskume: TU. Na základe výsledkov bude pripravená mapa najrizikovejších elektrických vedení v prioritných oblastiach, kde budú špecifikované vybrané elektrické vedenia na inštaláciu odkloňovačov letu vtákov. Približne 245 km najprioritnejších vedení bude zo strany elektrických spoločností do konca projektu ekologizovaných opatreniami na zvýšenie ich viditeľnosti pre vtáctvo.

Prevencia proti elektrokúcii – zásahu elektrickým prúdom
Monitorovacie aktivity
Zlepšenie hniezdnych a potravných príležitostí
Informovanie verejnosti a networkingové aktivity

Cieľové druhy

Každý z cieľových druhov je zákonom chránený vo všetkých projektových krajinách. Všetky druhy sú vystavené nebezpečenstvu nárazu do nadzemných elektrických vedení alebo úhynu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom (APLIC, 2012).

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube